10 Haziran 2013 Pazartesi

BAZ İSTASYONU DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                                                                                                                 


                                                                                                        ../../20..
………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR


DAVACI          : ……………… (T.C. no:                     )
                     Adres:
                                                                                   
VEKİLİ           : ……………….
                    Adres:
                 
DAVALILAR   : 1) …. Sitesi Yönetimi
                        Adres:

                     2) ……… İletişim Hizmetleri A.Ş.
                        Adres:
                        

KONU       : ….. ili, ….  ilçesi, ……. Mahallesi, ….. Caddesi, ….. Sitesi’nde bulunan davalıya(lara) ait baz istasyonlarının kaldırılmasına karar verilmesi talebimizdir.


AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim ……….. , …. ili, …. ilçesi, ….. Mahallesi, …. Caddesi, …. Sitesi,  Kat:… , Daire:…. adresinde ikamet etmektedir.

Davalı ….. Sitesi Yönetimi ile davalı şirket arasında baz istasyonu kurulmasına ilişkin yaklaşık … yıl önce sözleşme akdedilmiştir ve sözleşmeler halen yürürlüktedir. …. ili, …. ilçesi, ….. Mahallesi, …. Caddesi, …. Sitesi adresinde davalı şirkete ait olan ve gerek müvekkilimin ikamet etmekte olduğu binada gerekse de sitede yer alan diğer binalarda bulunan baz istasyonları kurulduktan sonra, müvekkilimde baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres ve çeşitli rahatsızlıklar meydana gelmeye başlamıştır.

Müvekkilim söz konusu baz istasyonlarının zararlarına ve olumsuz etkilerine birebir ve direk olarak maruz kalmaktadırlar. Oysa ki, ilgili yönetmelikler ve yasal mevzuat uyarınca baz istasyonları bir dairenin direk olarak tam üstünde yer alamaz, kanunlarda belirtilen oranlarda mesafe konması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki hiçbir mesafe hesabı yapılmadan ve kurallara aykırı olarak baz istasyonu kurulmuştur. Söz konusu durum mahkeme tarafından yapılacak keşif ile de sabit olacaktır. Ayrıca fotoğraflarda da açıkça görüldüğü üzere baz istasyonları herhangi bir mesafe bulundurulmadan direk olarak binanın üzerine konumlandırılmıştır.(EK-1 Baz İstasyonu Anten Fotoğrafları)

Kaldı ki belirtilen şikayetler sadece davacı müvekkilim tarafından ileri sürülmemektedir, aksine sitede yaşayan diğer kişiler tarafından da sık sık dile getirilmektedir ve mevcut olumsuz durum kişilerin sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir.

Baz istasyonlarının insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşların raporları da bulunmaktadır. Talebimizi haklı kılan bir diğer gerekçe de Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2004/2954 Esas & 2004/10516 Karar sayılı karardır. (EK-2 Yargıtay Kararı)

Yukarıda belirtilenler ışığında ileri sürdüğümüz haklı nedenlerden ötürü, işbu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İlgili mevzuat

DELİLLER                 :Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, baz istasyonlarına ilişkin uluslararası ve ulusal kuruluşların raporları, baz istasyonuna ait resimler, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2004/2954 E. & 2004/10516 K. sayılı kararı ve her türlü kanuni deliller.


SONUÇ VE İSTEM       : Davalılar ile duruşmamızın icrasına, her türlü maddi ve manevi tazminat haklarımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda adresi belirtilen davalıya ait tüm baz istasyonlarının kaldırılmasına, ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bulunduğundan anılan baz istasyonlarının faaliyetlerinin dava süresince durdurulması için tedbir kararı verilmesine, vekalet ücreti ve yargılamaya ilişkin tüm masrafların davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.


Saygılarımızla,

Davacı Vekili

…………..
(İmza)


Anahtar Kelimeler: Baz istasyonu, insan sağlığı, baz istasyonun kaldırılması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder